Administratieve taken

Bestaat er een register van alle uitvaartverzekeringen?

Er is geen centrale registratie van afgesloten verzekeringen, ook niet van uitvaartverzekeringen. Op basis van de persoonsgegevens moet een individuele verzekeringsmaatschappij wel in staat zijn in hun administratie na te gaan of er een verzekering op die persoon gesloten is. Als je een polis hebt waarvan niet duidelijk is bij welke verzekeringsmaatschappij deze polis loopt, kan onze uitvaartverzorger je hierbij helpen.

Ten slotte kun je ook terecht bij de nabestaandendesk van Het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen voor je uitzoeken of je als nabestaande recht hebt op een uitkering. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde zoekservice voor polissen. Het Verbond gaat dan bij aangesloten verzekeraars na of de persoon in kwestie een verzekering heeft afgesloten.

Via de website van Het Verbond kun je de aanvraag indienen, maar hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Je kunt namelijk alleen informatie opvragen:

  1. Na het overlijden van je dierbare.
  2. Als je een erfgenaam, kind, echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent. Of als je de persoon bent die is aangewezen om de nalatenschap af te handelen, bijvoorbeeld een notaris.
  3. Als je een aantal documenten meestuurt waaruit blijkt dat aan voorwaarde 1 en 2 hierboven is voldaan.

Op basis van de aangeleverde informatie gaan de verzekeraars, in opdracht van Het Verbond, op zoek naar verzekeringen op naam van de overledene. Vervolgens zal Het Verbond aan jou (de aanvrager) melden of er iets is gevonden. Het is dan ook aan jou om contact te zoeken met de verzekeringsmaatschappijen of fondsen waar iets is gevonden.

Verder belangrijk:
• Het indienen van een aanvraag bij Het Verbond van Verzekeraars kan via een normaal aanvraagformulier of digitaal.
• De procedure van Het Verbond van Verzekeraars kan twee tot drie maanden duren.
• Verzekeraars zijn gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Hoe zit het met een En/of rekening als een van de rekeninghouders is overleden?

Een en/of rekening mag niet door de bank worden geblokkeerd. De achterblijvende partner kan gewoon over de rekening blijven beschikken en ook geld opnemen via de eigen pas.

De pasjes, creditcard en pincodes van de overledene zijn overigens niet meer geldig en kunnen dus ook niet meer worden gebruikt. Om de tenaamstelling van deze rekening te wijzigen is een verklaring van erfrecht nodig.

Wat te doen met verkregen Koninklijke onderscheidingen?

Bij leven ontvangen Koninklijke onderscheidingen dienen na overlijden te worden teruggeven aan de staat, omdat men de onderscheiding in bruikleen heeft. Bij het terugsturen van de onderscheiding dient officieel slechts een begeleidend schrijven te zitten waarop de naam, geboortedatum en de datum van overlijden staat vermeld. Bruikleen van de onderscheiding kan echter tegen betaling voor onbepaalde tijd worden verlengd. Meer informatie hierover bij: Kanselarij der Nederlandse Orden, Postbus 30436, 2500 GK  Den Haag.

Loopt de huurtoeslag door na het overlijden van een medehuurder?

Elk overlijden wordt door de gemeente doorgegeven aan de belastingdienst. Als de hoofdbewoner is overleden en hij/zij huurtoeslag ontving dan zal deze toeslag worden stopgezet. Voor de achterblijvende echtgenote of partner kan de huurtoeslag echter worden voortgezet, zij ontvangen hierover bericht van de belastingdienst. Wanneer door het overlijden van de hoofdbewoner het inkomen met meer dan 20% daalt, kan er een beroep worden gedaan op de zogenaamde vangnetregeling. Deze regeling moet bij de gemeente worden aangevraagd.

Mag ik zelf aangifte van overlijden doen?

Als service biedt onze uitvaartverzorger aan om de aangifte van het overlijden te verzorgen. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf de aangifte te verzorgen. Dit kan een bijdrage leveren aan het verwerken van het overlijden. Houd je er wel rekening mee dat de afdeling Burgerzaken niet overal de gehele dag geopend is. De aangifte dient te gebeuren voor de uitvaart.

Welke instanties krijgen automatisch bericht van overlijden?

De gemeente informeert automatisch diverse instanties over de nieuw ontstane situatie. In principe worden geïnformeerd:

  • Belastingdienst
  • Grote pensioenfondsen
  • Ziektekostenverzekeraars,

In verband met uitkeringen:

  • de Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW)
  • Rijksdienst Wegverkeer
  • UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong)

Uiteraard doet de gemeente haar best om alles goed te verwerken. Helaas gaat soms toch iets fout en het is je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of alle instanties daadwerkelijk geïnformeerd zijn.

Indien na enkele weken nog niets gehoord is van instanties, neem dan zelf contact op. Een aantal afdelingen binnen de gemeente wordt bijna altijd ook in kennis gesteld, zoals : WOZ, rioolrecht en afvalstoffenheffing.

Als ik de opdrachtgever ben, ben ik dan ook verantwoordelijk voor zaken na de uitvaart?

De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de uitvaart. Denk daarbij aan asbestemming, grafrechten en de grafsteen.

Welke rechten hebben erfgenamen bij het overlijden van een huurder?

Erfgenamen (die niet in het gehuurde pand wonen) hebben een huurrecht gedurende twee maanden na het eind van de maand waarin de huurder is overleden. Dit is dus een zeer beperkt recht.

Deze periode is hoogstens voldoende om de nodige maatregelen met betrekking tot de inboedel van de overledene te treffen. De erfgenamen hebben dit recht bovendien alleen als er geen medehuurders of andere huurvoortzetters zijn. Is dat wel het geval, dan hebben de erfgenamen dus in het geheel geen rechten op grond van de huurovereenkomst. Aan de andere kant kunnen de erfgenamen alle aansprakelijkheid afwijzen van de verplichtingen van de overledene die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Bij ontruiming is het aan te bevelen alle zaken goed te omschrijven om problemen voor de latere afwikkeling te voorkomen. Het nemen van foto’s kan nuttig zijn. Er zijn bedrijven die in het ontruimen van een woning gespecialiseerd zijn.

Hoe zit het met een bankrekening, bankkluis of effectenrekening?

Een bank mag de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Periodieke betalingen worden meestal door de bank stopgezet. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken, hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Op het moment dat deze aan de bank is overlegd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening van de overledene beschikken. Deze rekening worden dan vaak ervenrekening genoemd.

Heeft de overledene een bankkluis op zijn/haar naam staan, dan dient voor toegang te krijgen een verklaring van erfrecht overlegd te worden. Overigens is de bank niet op de hoogte van de kluisinhoud.

Een eventuele effectenrekening wordt geblokkeerd als de overledene de enige rekeninghouder is, totdat een verklaring van erfrecht overlegd wordt.

In geval van een geblokkeerde bankrekening is het verstandig om de werkgever te informeren om op een andere rekening het geld te storten.

Hoe kunnen abonnementen worden beëindigd na een overlijden?

De meeste abonnementen worden betaald via de bank. Neem daarom bankafschriften van de laatste 2 jaar goed door. Vaak is het mogelijk om restitutie te krijgen op reeds betaalde abonnementen.

Je kunt ook gebruik maken van de opzegdienst. Het overlijden van uw dierbare is via deze website snel en eenvoudig te melden bij alle instanties, zoals bijv. banken, verzekeraars, energiebedrijven, telecom, kranten, goede doelen en tijdschriften.

Opzegdienst zorgt er vervolgens voor dat automatische incasso’s worden stopgezet en restituties van reeds betaalde abonnementsgelden worden aangevraagd. Ook kan Opzegdienst een wijziging tenaamstelling i.v.m. overlijden doorgeven.

Hoe gaat het met de hypotheek, na het overlijden van de hypotheeknemer?

Na een overlijden loopt de hypotheek door. De erfgenamen erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. Alleen wanneer aan de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering was gekoppeld, kan de hypotheek gedeeltelijk of geheel worden beëindigd.

Staat de woning ook nog op naam van iemand anders, bijvoorbeeld de partner van de overledene, dan kan de hypotheek worden voortgezet op naam van deze persoon. Voorwaarde is wel dat het inkomen toereikend blijft om de maandlasten van de hypotheek te betalen. Juist bij overlijden en de aanwezigheid van een levensverzekering waarmee de hele hypotheek of een deel daarvan afgelost kan worden, is het belangrijk om de fiscale gevolgen goed in beeld te brengen.

Hoe kan ik noodzakelijke betalingen verrichten van geblokkeerde rekeningen?

Bij een geblokkeerde bankrekening staat de bank wel betalingen voor gas, water en licht toe. Doorgaans staan banken ook toe om de kosten van de uitvaart via de geblokkeerde rekening te betalen.

Moet ik uit een huurhuis als de medehuurder overlijdt?

Na het overlijden van de huurder wordt de achtergebleven echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner automatisch de huurder, mits deze is geregistreerd bij de verhuurder als medehuurder. Woont men ongehuwd samen of zonder geregistreerd partnerschap dan is de kans groot dat het huurcontract na 6 maanden afloopt. De samenlevingsvorm moet wel geregistreerd staan bij de verhuurder. Een medehuurder wordt vermeld in het contract. Mocht dit niet zo zijn, bestaat er een kans dat de niet-geregistreerde partner via de kantonrechter alsnog als huurder erkend kan worden. Het is dus raadzaam bij samenwonen het huurcontract op beide namen te laten zetten.

Wat moet ik doen met overheidspapieren zoals rijbewijs en identiteitsbewijs?

Je bent verplicht om een paspoort of identiteitskaart van iemand die is overleden, in te leveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Het rijbewijs hoef je niet verplicht in te leveren. Je hoeft het reisdocument pas in te leveren als je het niet meer nodig hebt bij het regelen van zaken waarbij identificatieplicht bestaat, zoals het opheffen of overschrijven van rekeningen.